Yumuşak Doku Sarkomları

Yumuşak doku sarkomları, nadir görülen heterojen tümörlerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2022 yılında 13.190 yumuşak doku sarkomu tanısı konulmuş olup sırasıyla en sık ekstremitede (%43) olmak üzere, gövde (%10), batın (%19), retroperitoneal bölge (%15), baş ve boyunda (%9) görülmektedir. Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, dermatoloji ve plastik cerrahi polikliniklerine başvuran bu hasta grubu hakkında farkındalığın olmaması da standart tanı ve tedavinin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak şüphe edilmemesi hâlinde bu hasta grubunda kötü huylu tümör tanısının konulamaması, iyi huylu düşünülerek yetersiz cerrahi uygulanması kaçınılmaz olmaktadır. Genel itibarıyla 5 cm ve üzeri, hızlı büyüyen kitlelerde manyetik rezonans incelemede kötü huylu düşünülen kitlelerde uygun teknikle biyopsi sonrası patolojik inceleme yapılmalıdır. Tanı sonrasında evreleme yapılarak cerrahi tedaviyi takiben çok disiplinli konseyin değerlendirmesiyle sistemik tedavi planlaması yapılmalıdır. Çok disiplinli değerlendirme, hasta sonuçlarını anlamlı oranda olumlu etkilemektedir. Cerrahi tedavide amaç geniş sınırlarla rezeksiyon olmalıdır. Cerrahi tedavide tartışmalı konular arasında ekstremite koruyucu veya ampütasyon kararı, ideal cerrahi geniş sınır miktarı, tümörün damar-sinir yapılarına işgali nedeniyle damar- sinir yapılarının feda edilip edilmemesi, cerrahi sonrası yumuşak doku defektlerinin ve yara problemlerinin yönetimi yer almaktadır. Damar rekonstrüksiyonunda kalp damar cerrahisi ekibinin, yara defektlerinin ve yara problemlerinde plastik cerrahi ekibinin aktif dâhil olması cerrahi sürecin tamamlanmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ortopedik onkologlar, ekstremite, retroperitoneal ve toraks duvarı yerleşimli yumuşak doku sarkomlarının cerrahisinde yer almaktadır.
Ewing Sarkomu
• Ewing sarkomu, yaklaşık milyonda 1 insidansı ile çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen primer kemik tümörüdür. • Hastaların %80’i 20 yaş altındadır. • Kemiğin ewing sarkomu klasik olarak ağrı ve etkilenen kemikten kaynaklı ekstraosseöz yumuşak doku kitlesiyle karakterizedir. • Karakteristik görüntü özellikleri arasında periost reaksiyonu, kemik destrüksiyonu ile MRI’da yumuşak doku kitlesinden oluşur. • Çoğu vaka, kromozom 11 ve 22'yi içeren bir translokasyon gösterir. • Tedavi ; Neoadjuvan kemoterapi + cerrahi + adjuvan kemoterapi • Sadece cerrahi veya radyoterapi ile Ewing sarkomu için 5 yıllık sağkalım < %10’dur. • Multimodal (neoadjuvant kemoterapi, geniş sınırlarda rezeksiyon ve adjuvant kemoterapi) tedavi ile 5 yıllık sağkalım lokalize hastalıkta %60 ila %70’lara kadar çıkmaktadır. • Tedavide neoadjuvan veya adjuvan radyoterapide giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. • Cerrahi tedavide esas, uzuv koruyucu cerrahidir. • Bu hastaların cerrahi tedavi planlamaları ve cerrahileri bu konuda uzmanlaşmış merkezlerde ortopedik onkologlar tarafından yapılmalıdır.
Osteosarkom
Osteosarkomlar, kötü huylu kemik oluşturan tümörlerdir ve multipl miyelomdan sonra en sık görülen ikinci, genç hastalarda ise en sık gözlenen primer kemik tümörüdür. Tüm primer kemik tümörlerinin ~%20'sini oluştururlar ve her biri farklı epidemiyoloji ve dağılıma sahip primer ve sekonder formlarda ortaya çıkarlar. Primer osteosarkom: tipik olarak genç hastalarda (10-20 yaş) görülür ve kemiğin büyüme merkezleri ergenlik/ergenlik döneminde daha aktif olduğundan %75'i 20 yaşından önce gerçekleşir. Sekonder osteosarkom: genellikle yaşlılarda görülür ve Paget hastalığının malign dejenerasyonuna, yaygın kemik enfarktlarına ya da başka durumlar için alınan radyoterapi tedavisi sonrası ortaya çıkarlar. Patolojik incelemesi sonrası Habis osteoblast benzeri hücreler ve yeni kemik oluşumu (osteoid) gözlenir. • Tedavi; Neoadjuvan kemoterapi + cerrahi + adjuvan kemoterapi Multimodal tedavi (neoadjuvant kemoterapi, geniş sınırlarda rezeksiyon ve adjuvant kemoterapi) ile beş yıllık hastalıksız sağkalım %65 düzeyindedir. Bazı şeçilmiş vakalarda radyoterapide tedavide kullanılmaktadır. Cerrahi tedavide esas, uzuv koruyucu cerrahidir. Akciğer metastazlarında metastazektomi düşünülmelidir. Sarkom hastaları için cerrahi tedavi planlaması, ortopedik onkologlar medikal ve radyasyon onkologları, radyologlar, patologlar, gerektiğinde kalp damar,göğüs cerrahisi ve plastik cerrahlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir.
Multiple Myeloma
Multipl miyelom yetişkinlerde en sık görülen primer malign kemik neoplazmıdır. Plazma hücrelerinin monoklonal çoğalması nedeniyle kırmızı ilikten kaynaklanır ve çok çeşitli radyografik anormalliklerle kendini gösterir. (vakaların %70'ine 50 ile 70 yaşları arasında tanı konulur) Hastalarda patolojik kırık sıklıkla gözlenir. Tedavi olarak, oluşmak üzere olan kırıkların ve oluşmuş kırıkların tespiti yanında bir an önce hematoloji bölümü tarafından kemoterapi başlanması gerekmektedir.
Kemik Metastazları
Metastazlar en çok akciğere, takiben karaciğere ve üçüncü olarak da kemiğe olur. Son yıllarda kemoterapi ve radyoterapideki ilerlemeler ile hastalar uzun yıllar yaşayabilmekte hatta soliter kemik metastazlı (metastatik olarak tek bir kemik odağının olması) hastalarda iyileşme dahi olabilmektedir. İtalya’da yılda 35000, ABD’de ise yılda 400 000 yeni kemik metastazlı hasta teşhis edilmektedir. Bu hastaların %85’ini meme, prostat ve akciğer kanserleri oluşturmaktadır. Kemik metastazı teşhis edilen hastaların %20’sinde metastaz primer tümörün ilk bulgusunu oluşturmaktadır . Primer tümör varlığında bile (meme, prostat vb) yeni tespit edilen kemik lezyonlarının metastaz olduğu kararına biyopsi yapılmadan karar verilmemelidir. Bu hastaların cerrahi tedavi planlamaları ve cerrahileri bu konuda uzmanlaşmış merkezlerde ortopedik onkologlar tarafından yapılmalıdır.
Kondrosarkom
Kondrosarkomlar kötü huylu kıkırdak tümörleridir. En sık erişkin hastalarda gözlenirler (40-75 yaş). Görülme sıklığı açısından 1.5-2/1 oranında hafif bir erkek üstünlüğü vardır. Bu tümörler kemo ve radyoterapiye dirençli oldukları için cerrahi adeta tek seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle Grade 2 ve 3 kondrosarkomlarda geniş sınırlarda cerrahi rezeksiyon yapılmalıdır. Pelvis kemiğinin grade 1 kondrosarkomlarında da geniş sınırlarda cerrahi rezeksiyon önerilirken, ekstremite grade 1 kondrosarkomlarında çoğunlukla etkilenen alanın küretlenmesi, yüksek devirli burr ile burrlenmesi ve çimentolanması ya da oto - allogreft kemik ile greftlenmesi işlemi yapılabilir.
Primer Kemik Lenfoması
Primer kemik lenfoması, kemikte başlayan nadir bir malin kanser türüdür ve tüm primer kemik tümörlerinin yaklaşık %7'sini oluşturur. Lenfoma, genellikle lenf düğümlerinde ve lenf bezlerinde (bağışıklık sisteminin bir parçası) başlar. Ancak Primer Kemik Lenfoması kemikte başlar. Bu durum lenf nodlarından başlayan ve daha sonra kemiklere yayılan kemik metastazları yapan lenfomadan farklıdır. Primer Kemik Lenfoması tanısı konulan kişilerin en yaşları genellikle 50-60 yaş arasındadır, hastalık erkeklerde kadınlara göre biraz daha yaygındır. Semptomlar genellikle kemik ağrısıdır . Primer kemik lenfomalı kişilerin çoğunluğuna tek bir lokalize kemikte tümör yerleşimi gözlenir ve diğer Hodgkin dışı lenfoma türlerine kıyasla daha yüksek hayatta kalma oranlarına sahiptir. Kemikte patolojik kırık oluşmazsa çoğunlukla tedavi kemoterapi ve radyoterapiden oluşur.

Ortopedik Onkoloji Alanındaki Bazı Yayınlarım

1. Lung Metastasis Mimicking Fingertip Infection. Soylemez S, Demiroglu M, Yayla MA, Ozkan K, Alpan B, Ozger H.Case Rep Oncol Med. 2015;2015:708789. doi: 10.1155/2015/708789.
2. The Impact of COVID-19 Pandemic Restrictions on Musculoskeletal Pathology Services. Toksöz Yıldırım AN, Zenginkinet T, Okay E, Celik A, Tarcan ZC, Esen MF, Onay T, Turhan Y, Özkan K, Akyurek M.Cureus. 2023 May 25;15(5):e39493. doi: 10.7759/cureus.39493. eCollection 2023 May.
3. An Unusual Orthopaedic Disease: Sarcoidosis-A Case Report. Kemah B, Özturan B, Bilgic B, Özkan K, Akpınar F, Kılıc B.Surg J (N Y). 2017 Apr 18;3(2):e75-e78. doi: 10.1055/s-0037-1601879. eCollection 2017 Apr.
4. Zoledronic acid : Treatment option for Gorham-Stout disease. Illeez OG, Ozkan K, Ozkan FU, Bostan AB, Akpinar F, Bilgic B, Aktas I.Orthopade. 2018 Dec;47(12):1032-1035. doi: 10.1007/s00132-018-3655-z.
5. A Case of Schwannoma of the Common Peroneal Nerve in the Knee. Öz TT, Aktaş B, Özkan K, Özturan B, Kilic B, Demiroğlu M.Orthop Rev (Pavia). 2017 Feb 21;9(1):6825. doi: 10.4081/or.2017.6825. eCollection 2017 Feb 20.
6. Rosai-Dorfman Disease of the Talus in a Child: A Case Report. Okay E, Yıldız Y, Sarı T, Yildirim ANT, Ozkan K.J Am Podiatr Med Assoc. 2021 Feb 1;111(1):Article_13. doi: 10.7547/20-050.
7. Primary Cutaneous Cribriform Carcinoma of the Heel: A Rare Case Report. Başdelioğlu K, Yıldırım ANT, Akkaya A, Özkanlı SŞ, Öztürk MB, Özkan K.J Am Podiatr Med Assoc. 2022 Jul-Aug;112(4):21-021. doi: 10.7547/21-021.
8. Sciatica due to Schwannoma at the Sciatic Notch. Haspolat Y, Ozkan FU, Turkmen I, Kemah B, Turhan Y, Sarar S, Ozkan K.Case Rep Orthop. 2013;2013:510901. doi: 10.1155/2013/510901.
9. Subchondral osteoid osteoma of the glenoid. Poyanli O, Unay K, Akan K, Ozkan K, Temiz D.Chir Organi Mov. 2009 Apr;93 Suppl 1:S79-81. doi: 10.1007/s12306-009-0011-9.
10. Infantile digital fibromatosis successfully treated with topical imiquimod 5% combined with methylprednisolone aceponate 0.1. Karadağ AS, Koska MC, Cebeci Kahraman F, Bilgiç B, Bostan AB, Özkan K. Dermatol Ther. 2020 Nov;33(6):e14012. doi: 10.1111/dth.14012.
11. External validation of the PATHFx decision-support tool on Turkish patients with skeletal metastasis. Ozkan K, Ozturan B, Karadag Z, Erol B, Alpan B, Ozger H, Gurkan V, Sofulu O, Yalcinkaya M, Okay E, Forsberg JA.Indian J Cancer. 2023 Feb 27. doi: 10.4103/ijc.IJC_417_20.
12. A rare case of a medullary, multifocal lesion in the distal radius. Aktas B, Ozturan B, Kilic B, Demiroglu M, Ozkan K.JRSM Open. 2017 Jul 6;8(7):2054270417710396. doi: 10.1177/2054270417710396. eCollection 2017 Jul.PMID: 28748099
13. Rare case of sacral mass due to chondromyxoid fibroma. Turkmen I, Ozturan B, Kaner T, Ozkan K.BMJ Case Rep. 2016 Mar 9;2016:bcr2015214145. doi: 10.1136/bcr-2015-214145.PMID: 26961558
14. Endometrial adenocarcinoma recurrence presenting with tibial metastasis: Report of a case. Söylemez MS, Kemah B, Söylemez UPO, Kılıç B, Ozkan K.Int J Surg Case Rep. 2017;36:15-17. doi: 10.1016/j.ijscr.2017.04.009.
15. A rare rib lesion due to parosteal osteosarcoma: a case report. Tozum H, Aydemir AN, Demiroglu M, Ozkan K, Ceyran AB, Kılıc B.J Med Case Rep. 2019 Jan 23;13(1):19. doi: 10.1186/s13256-018-1958-7.
16. Deep peroneal nerve palsy due to osteochondroma arising from fibular head and proximal lateral tibia. Demiroğlu M, Özkan K, Kılıç B, Akçal A, Akkaya M, Özkan FÜ.Int J Surg Case Rep. 2017;31:200-202. doi: 10.1016/j.ijscr.2017.01.050.
17. Evaluation of patients with pathological fractures treated by standard trauma principles but neglecting the underlying malign bone disease. Demiroz S, Oktem F, Celik A, Erdogan O, Ozkan K, Gurkan V.Injury. 2022 Nov;53(11):3736-3741. doi: 10.1016/j.injury.2022.08.052.
18. Preliminary results of a new intercalary modular endoprosthesis for the management of diaphyseal bone metastases. Büyükdoğan K, Göker B, Tokgözoğlu M, İnan U, Özkan K, Çolak TS, Aslan L, Deveci MA, Ayvaz M. Jt Dis Relat Surg. 2021;32(3):713-720. doi: 10.52312/jdrs.2021.51.
19. Saving a Child's Elbow Joint: A Novel Reconstruction for a Tumour of the Distal Humerus. Graci C, Gaston CL, Grimer R, Jeys L, Ozkan K. Case Rep Orthop. 2015;2015:404979. doi: 10.1155/2015/404979.
20. Osteoid osteoma of the great toe mimicking osteomyelitis: a case report and review of the literature. Turkmen I, Alpan B, Soylemez S, Ozkan FU, Unay K, Ozkan K. Case Rep Orthop. 2013;2013:234048. doi: 10.1155/2013/234048.
21. Clinical management of a challenging malignancy, osteoblastoma-like osteosarcoma: a report of four cases and a review of the literature. Ozger H, Alpan B, Söylemez MS, Ozkan K, Salduz A, Bilgic B, Sirin BK.Ther Clin Risk Manag. 2016 Aug 17;12:1261-70. doi: 10.2147/TCRM.S102966.
22. The Combination of Amygdalin with Some Anticancer, Antiparasitic, and Antigout Drugs Against MG63, Saos2, SW1353, and FL Cells In Vitro. Aydın D, Özkan K, Aydın A.J Med Food. 2021 Nov;24(11):1230-1234. doi: 10.1089/jmf.2020.0143.
23. Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation (Nora's Lesion) of the Foot: A Case Report and Literature Review of Nora's Lesion of the Foot. Başdelioğlu K, Toksöz Yıldırım AN, Reddy K, Özkan K.Cureus. 2022 Apr 17;14(4):e24197. doi: 10.7759/cureus.24197. eCollection 2022 Apr.
24. A case of intramuscular myxoma presenting as a swollen shoulder: a case report. Kemah B, Soylemez MS, Ceyran B, Şenol S, Mutlu S, Özkan K.J Med Case Rep. 2014 Dec 18;8:441. doi: 10.1186/1752-1947-8-441.
25. A rare cause of deep peroneal nerve palsy due to compression of synovial cyst - Case report. Erdil M, Ozkan K, Ozkan FU, Bilsel K, Turkmen I, Senol S, Sarar S.Int J Surg Case Rep. 2013;4(5):515-7. doi: 10.1016/j.ijscr.2012.11.028.
26. An unusual presentation of Trevor's disease at the ankle joint: Involvement of both medial and lateral epiphyses. Uygur E, Demiroğlu M, Aydin D, Kiliç B, Özkan K.Foot (Edinb). 2018 Sep;36:55-58. doi: 10.1016/j.foot.2018.01.003.
27. [Posterior interosseous nerve palsy due to lipoma]. Eralp L, Ozger H, Ozkan K.Acta Orthop Traumatol Turc. 2006;40(3):252-4.
28. Synovial hemangiohamartoma presenting as knee pain, swelling and a soft tissue mass: a case report. Senol S, Cift H, Ozkan K, Uygur E, Spinelli MS.J Med Case Rep. 2012 Jul 18;6:207. doi: 10.1186/1752-1947-6-207.
29. [Surgical treatment of Langerhans cell histiocytosis with bone and soft tissue involvement in pediatric patients]. Eralp L, Ozger H, Ozkan K, Bilsel K, Kebudi R, Ayan I.Acta Orthop Traumatol Turc. 2006;40(4):280-4..
30. Solitary secondary malignant melanoma of clavicle two years after enuclation for ocular melanoma. Tozum H, Ozkan K, Reddy K, Turkmen I, Ciloglu U, Senol S, Graci C.Case Rep Orthop. 2013;2013:591679. doi: 10.1155/2013/591679.
Hakkımda

Dr.Korhan Özkan

2000 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum ve tıp doktoru ünvanını aldım. 2000-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D’ında ortopedi ve travmatoloji ihtisasımı tamamladım. 2006 yılından itibaren 2023 yılına kadar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Şehir Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında hizmet verdim. 2019 -2023 yılları arasında aynı klinikte Anabilim dalı başkanı görevini üstlendim. 2011 yılından itibaren Ortopedik Onkoloji (primer kemik tümörleri , metastatik kemik lezyonları, selim ve habis yumuşak doku lezyonları ) tanı ve cerrahi tedavisiyle uğraşmaktayım. Bu bağlamda 2011 yılında Munster Üniversitesi, 2012 yılında Royal Birmigham Ortopedi hastanesi ve 2013 yılında Viyana Üniversitesinde ortopedik onkoloji alanı ile ilgili gözlemci olarak bulundum. Ortopedik ve Travmatoloji özellikle de onkoloji konusunda çok sayıda makalem, bildirilerim ve kongre ile sempozyumlarda konuşmalarım bulunmaktadır. 2023 yılı ekim ayı itibarıyla Acıbadem Ataşehir hastanesinde çalışmaya başladım.

Web Sitesi: www.ortopediktumor.com

İş Adresi(Acıbadem Ataşehir Hastanesi): Atatürk, Turgut Özal Blv. No : 11, 34758 Ataşehir/İstanbul

Mail:korhanozkan76@gmail.com

Telefon: +90 216 512 44 44

Resimler

İletişime geçin

Bize Ulaşınız

    * Bilgilerinizin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizimle her zaman güvendeler.